Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Als u zich inschrijft voor een lesprogramma of cursus, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 1. Inschrijving geldt voor de duur van het gehele cursusjaar en bij tussentijdse aanmelding voor het resterende deel van het cursusjaar. Het cursusjaar start na de zomervakantie volgens de vakantieregeling regio noord, basisschool, en loopt tot aan de zomervakantie het jaar daarop.
 2. Een cursist dient zich ieder jaar opnieuw aan te melden door het invullen van het aanmeldingsformulier dat in de maand mei zal worden gepubliceerd op de site.
 3. Inschrijving geschiedt door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier.
 4. Minderjarige cursisten kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 5. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode van 2 maanden. Na 1 April is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
 6. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs, regio noord. In de schoolvakanties van het basisonderwijs regio noord wordt geen les gegeven tenzij anders afgesproken.
 7. Het cursusjaar bestaat uit 38 gegarandeerde lessen.
 8. Het lesgeld kan in één keer of per maand (over 10 maanden) betaald worden.
 9. Herinneringskosten. Indien u geen betaling maakt binnen 30 dagen, herinneren wij u hieraan en rekenen hier € 5,- (vijf euro) administratiekosten voor. Dit schrijven ontvangt u per mail. Het schrijven wordt verstuurd naar het door u opgegeven e-mail adres. Na het versturen van deze brief, verwachten wij de betaling binnen 14 dagen op onze rekening. Mocht u 60 dagen na de factuurdatum nog steeds geen betaling gemaakt hebben, dan nemen wij nogmaals contact met u op. Voor deze handeling brengen wij € 15,- (vijftien euro) in rekening. Indien een betaling uitblijft, kunnen wij besluiten uw betaling te vorderen via een incassobureau. De extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.
 10. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. De lessen kunnen niet worden ingehaald. In goed overleg is het wel eens mogelijk een les te ruilen.
 11. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.
 12. Bij ziekte van de docent wordt vanaf 3 keer of meer per jaar, een invaldocent gezocht die de lessen tijdelijk waarneemt of word het lesgeld voor de gemiste lessen gerestitueerd.
 13. Invaldocenten zijn conservatorium geschoold.
 14. De docent behoudt zich het recht om bij verhindering op de lesdag een inhaalles te plannen in een schoolvakantie of op een ander tijdstip.

JOUW PRIVACY

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen, een ticket te kopen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Alle persoonsgegevens van onze cursisten worden door Blokfluitles Deventer opgeslagen in onze cursusadministratie. Blokfluitles Deventer verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en hen informatie over een nieuw cursusprogramma toe te sturen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

PRIVACY STATEMENT

Blokfluitles Deventer volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door het aanvinken van de akkoordverklaring bij het aanmelden voor een cursus.

– Blokfluitles Deventer beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;
– Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld;
– Blokfluitles Deventer beheert jouw gegevens voor de cursusadministratie;
– Blokfluitles Deventer gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
– Blokfluitles Deventer bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk;
– Blokfluitles Deventer geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;
– Blokfluitles Deventer geeft je recht op correctie, verwijdering;
– Blokfluitles Deventer heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;
– De website van Blokfluitles Deventer heeft een SSL en is afgesloten;
– De accounts op de computers van Blokfluitles Deventer zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden.